Transitievergoeding

In sommige gevallen heeft een werknemer recht op een vergoeding wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt. Dat is echter niet altijd. Daarnaast bestaan nogal eens misverstanden over de hoogte van de transitievergoeding. Hier vindt je hoe het zit.

Wanneer heb je recht op een transitievergoeding?

In de volgende gevallen heb je recht op een transitievergoeding:

  • wanneer op initiatief van de werkgever de arbeidsovereenkomst wordt beeindigd of ontbonden
  • wanneer je tijdelijke arbeidsovereenkomst door je werkgever niet wordt verlengd
  • wanneer je zelf ontslag neemt en dat doet omdat je werkgever ernstig verwijtbaar handelde of nalatig was

Je hebt géén recht op een transitievergoeding wanneer jezelf ontslag neemt of als ontbinding plaatsvindt met wederzijds goedvinden. Ook mag je als werknemer natuurlijk niet ernstig verwijtbaar gehandeld hebben om voor een transitievergoeding in aanmerking te komen. Wanneer werkgever en werknemer samen overeen zijn gekomen dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd is er ook geen wettelijk recht op een transitievergoeding. Bij een beëindiging met wederzijds goedvinden komt het wel vaak voor dat er een vorm van vergoeding wordt afgesproken. Dit wordt meestal vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Hoe wordt de transitievergoeding vastgesteld?

Sinds op 1 januari 2020 de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking treedde wordt de transitievergoeding als volgt vastgesteld:

  • voor ieder volledig dienstjaar telt 1/3 bruto maandsalaris
  • voor een dienstverband korter dan een jaar, en niet volledige dienstjaren, wordt dit  naar rato verrekend

Er geldt een wettelijk maximum van € 89.000,- voor de transitievergoeding, of, als het jaarsalaris hoger is dan dit bedrag, een maximum van één jaarsalaris.

 

Is een transitievergoeding hetzelfde als een beëindigingsvergoeding?

Een transitievergoeding is een vergoeding die sinds 2015 in de wet is opgenomen in de Wet Werk en Zekerheid, en waarvan op 1 januari 2020 de regels zijn gewijzigd door de invoering Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).

Een beëindigingsvergoeding is niet vastgegeld in het arbeidsrecht. Dit is een vergoeding die partijen samen overeen kunnen komen en vastleggen in een vaststellingsovereenkomst. In dat geval is het verstandig om hierin op te nemen waarvoor de vergoeding dient en wat daar onder valt.

In de praktijk komen ook andere begrippen voor. Een rechter kan bijvoorbeeld naast een transitievergoeding een billijke vergoeding vaststellen. Een billijke vergoeding varieert in hoogte en is afhankelijk van de mate van verwijtbaarheid. Is werknemer volledig verwijtbaar dan kan er geen billijke vergoeding worden vastgesteld, is werkgever volledig verwijtbaar dan kan er een hoog bedrag worden vastgesteld. En alles er tussen in natuurlijk.

Mocht er een vergoeding worden opgenomen in een vaststellingsovereenkomst dan is het verstandig ook op te nemen wat hiermee wordt bedoeld.

Is een transitievergoeding belast?

Ja. Over een transitievergoeding moet u inkomstenbelasting betalen in box 1 (inkomen uit werk en woning). Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen is dat in 37,07% (schaal 1) of 49,50% (schaal 2). De transitievergoeding is dus een bruto bedrag! Meestal keert de werkgever het netto bedrag uit aan werknemer.

Overigens is een transitievergoeding bedoeld om de transitie naar ander werk te bevorderen. Soms is het mogelijk om de kosten voor outplacement, jobcoaching, etc. direct door de werkgever te laten betalen. Deze kosten zijn immers ook bedoeld voor de transitie naar ander werk. Deze kosten worden dan verrekend met de transitievergoeding. Alleen over het bedrag dat werkgever aan werknemer betaald moet inkomstenbelasting worden afgerekend. Dat kan dus voordeliger zijn!

Home Mediation Arbeidsmediation Transitievergoeding